Văn bản pháp quy - Thông tư


Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

Thông tư của Bộ Xây dựng số 01/2007/TT-BXD ngày 31 tháng 01 năm 2007 hướng dẫn một số nội dung của quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính Nhà nước ban hành kèm theo quyết định số 213/2006/QĐ-TTG ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp

Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

Thông tư số: 01 /2010/TT-BKH Ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

 

 


BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617527 - Fax:  / qttb@vnua.edu.vn  | Liên hệ