Văn bản pháp quy - Nghị định


Nghị định về quản lý, đầu tư, mua sắm TSNN

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

 

Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định số 23/2010/NĐ-CP ngày 12/3/2010 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

- Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (hết hiệu lực)

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (hết hiệu lực)

 

Nghị định về quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản 

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng trong công trình xây dựng

 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng trong công trình xây dựng

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng

Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng

Nghị định về đất đai

Nghị định 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

 


BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617527 - Fax:  / qttb@vnua.edu.vn  | Liên hệ