Mẫu Văn bản về quản lý, mua sắm tài sản trong Học viện

I. MUA SẮM TÀI SẢN (áp dụng với gói mua sắm>20 triệu đến <200 triệu)

Lưu ý: các nhà thầu tham dự phải đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đăng ký muộn nhất trước thời điểm gửi báo giá tối thiểu 02 ngày).

1. Tối thiểu 03 báo giá (gồm có Báo giá, giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký thuế) hoặc chứng thư thẩm định giá.

2. Tờ trình phê duyệt dự toán.

3. Quyết định phê duyệt dự toán (Download).

4. Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Download)

5. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Download)

6. Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Download)

7. Biên bản đánh giá báo giá (Download). Trường hợp thẩm định giá hàng hóa mua sắm thì phải có thêm tối thiểu 03 báo giá, giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký thuế. (Gói 20 đến <100 triệu)

8. Bản yêu cầu báo giá (Download); Quyết định phê duyệt Bản yêu cầu báo giá (Download) (Gói 100 đến <200 triệu)

9. Tối thiểu 03 báo giá theo mẫu trong Bản yêu cầu báo giá (Gói 100 đến <200 triệu)

10. Biên bản tiếp nhận báo giá (Download) (Gói 100 đến <200 triệu)

11. Biên bản đánh giá báo giá  (Download) (Gói 100 đến <200 triệu)

12. Thông báo mời thương thảo hợp đồng (Download)

13. Biên bản thương thảo hợp đồng (Download)

14. Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Download)

15. Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Download(Gói 100 đến <200 triệu)

16. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Download); Quyết định chỉ định thầu (áp dụng cho một số hàng hóa hoặc trường hợp đặc biệt) (Download)

17. Hợp đồng (Gói 20 đến <100 triệu) (Download)

18. Hợp đồng (mẫu trong Bản yêu cầu báo giá) (Gói 100 đến <200 triệu)

19. Hợp đồng kinh tế (KHCN) (mẫu TCKT)

20. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng (mẫu TCKT)

21. Giấy đề nghị thanh toán séc (mẫu TCKT)

II. QUẢN LÝ TÀI SẢN 

Giấy đề nghị thu hồi tài sản không sử dụng

Giấy đề nghị cung cấp vật tư phục vụ đào tạo

Biên bản giao  nhận tài sản cố định (Download)

Biên bản kiểm kê tài sản cố định (Dùng để kiểm kê TSCĐ Bộ môn/Tổ) (Download)

Biên bản kiểm kê tài sản cố định (Dùng để kiểm kê TSCĐ Khoa/Phòng) (Download)

Phân loại danh mục tài sản (Download)

III. TỔ CHỨC ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa

Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp

 

 


BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617527 - Fax:  / qttb@vnua.edu.vn  | Liên hệ