BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


Số: 1533/TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc: Kiểm kê tài sản năm 2018

 


Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước phải tiến hành kiểm kê tài sản của đơn vị định kỳ nhằm mục đích theo dõi, quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản theo đúng quy định của Nhà nước.

Để công tác kiểm kê tài sản đúng quy định, Giám đốc yêu cầu các đơn vị rà soát lại tài sản hiện có, cập nhật bổ sung các tài sản được đầu tư mới và lập biên bản kiểm kê tài sản (bao gồm cả tài sản được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng cho, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản khác). Đối với các tài sản đề nghị thanh lý, sau khi thực hiện kiểm kê và ghi trong biên bản kiểm kê tài sản, đơn vị lập thêm một danh sách cho các tài sản đề nghị thanh lý.

Khi hoàn thành kiểm kê tài sản, đơn vị nộp cho Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư (QLCSVC&ĐT), Ban Tài chính và Kế toán (TC&KT): Biên bản kiểm kê, danh sách tài sản đề nghị thanh lý, file mềm các biên bản.

Thời hạn nộp muộn nhất ngày 18/01/2019. Ban QLCSVC&ĐT, Ban TC&KT chỉ nhận các Biên bản kiểm kê tài sản, danh sách tài sản đề nghị thanh lý đã điền đầy đủ thông tin của tài sản và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan. Sau khi nhận được Biên bản kiểm kê tài sản, Ban QLCSVC&ĐT, Ban TC&KT sẽ thực hiện rà soát, đối chiếu và tiến hành kiểm tra thực tế tài sản của các đơn vị theo Biên bản kiểm kê tài sản đã lập. Thành phần Ban kiểm kê tại đơn vị: Trưởng đơn vị, trợ lý vật tư và trưởng các bộ môn hoặc tổ công tác.

Thời điểm kiểm kê: Tính đến 0 giờ ngày 01/01/2019.

Biên bản kiểm kê: Theo mẫu đính kèm.

Đề nghị Trưởng các đơn vị chủ động phối hợp với các bộ môn và tổ công tác do mình quản lý, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt công tác kiểm kê theo yêu cầu của Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, QLCSVC&ĐT, NTT(03).

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓTRƯỞNG BAN PT BAN QLCSVC&ĐT

 

 

 

Võ Văn Nam

Mẫu: Biên bản kiểm kê tài sản năm 2018

Mẫu Danh mục tài sản đề nghị thanh lý