HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN QLCSVC&ĐT

Số:18/TB-QLCSVC&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 03năm 2017

THÔNG BÁO
V/v tuyển dụng cán bộ

          Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng cán bộ làm việc tại Ban như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01
  2. Vị trí việc làm: Vận hành, sửa chữa điện nước tại Tổ điện nước
  3. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên (chuyên ngành cơ, điện, nước);
- Biết ngoại ngữ và tin học;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng;
- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác (đã vận hành trạm cấp nước, trạm điện, sửa chữa cơ khí, điện nước); hiểu biết về lĩnh vực tự động hóa.

4. Hồ sơ tuyển dụng:

- Đơn xin việc (viết tay, nêu rõ lý do ứng tuyển)
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính từ ngày hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao bằng kèm theo bảng điểm học tập có công chứng và các loại văn bằng tiếng anh và tin học khác (nếu có);
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.

Lưu ý: Ngoài hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ; hồ sơ không trả lại.

5. Thời gian nộp hồ sơ: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng tuyển

6. Địa điểm nhận hồ sơ:

Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 04.62617606

 

 

BAN QUẢN LÝ CSVC& ĐT
PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

(đã ký)