I. Ví trí, chức năng của Ban

Ban Quản lý cơ cở vật chất và Đầu tư là một đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trước đây là phòng Quản trị, Thiết bị và Xây dựng cơ bản - trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)) có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện quản lý đất đai, cơ sở hạ tầng; tham gia quy hoạch, sửa chữa, nâng cấp và xây mới công trình xây dựng; tư vấn và thực hiện mua sắm, quản lý các trang thiết bị; duy trì, tôn tạo cảnh quan.

 II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban

1. Quản lý cơ sở hạ tầng, đất đai, vườn hoa, cây xanh... thuộc phạm vi Học viện; quản lý, đảm bảo sự an toàn về địa giới theo các quy định hiện hành.
2. Quản lý sử dụng hệ thống điện, nước có chất lượng, kịp thời và tiết kiệm. Theo dõi và thông báo định kỳ hàng tháng về chi phí sử dụng điện nước cho các đơn vị. 
3. Lập các dự án đầu tư và tham gia quản lý các dự án đầu tư theo nhiệm vụ được phân công.
4. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện sửa chữa chống xuống cấp các công trình xây dựng và kiến trúc. Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị và các loại tài sản của Học viện theo đúng quy định.
5. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu và đưa vào sử dụng các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và các trang thiết bị được đầu tư.
6. Tham gia quy hoạch sử dụng đất theo quy hoạch tổng thể của Học viện, được sự uỷ quyền của Giám đốc Học viện làm việc với các cơ quan có liên quan để giải quyết các vấn đề nhà đất theo quy định của pháp luật.
7. Phối hợp với Ban Tài chính và Kế toán, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư cho các đơn vị trong Học viện trình Giám đốc Học viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
8. Định kỳ kiểm kê tài sản, tổ chức thanh lý tài sản cố định.
9. Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ mở lớp bồi dưỡng sử dụng, sửa chữa thiết bị cho các đơn vị.
10. Là đầu mối trong công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan.
11. Cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự, đề xuất nhu cầu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động hợp đồng của Ban theo đúng quy định hiện hành.
12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

 III. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các tổ công tác 

1. Tổ Kỹ thuật Văn phòng 
-  Tổ chức lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu, ký hợp đồng, giám sát thi công, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, thanh lý hợp đồng và quyết toán các dự án xây dựng cơ bản trong phạm vi được giao. 
- Khảo sát, thiết kế, lập dự toán, ký hợp đồng và giám sát thi công cải tạo sủa chữa các công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng xuống cấp. 
- Lập các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí viên trợ từ nước ngoài; tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng, giám sát quá trình cung cấp thiết bị, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng kinh tế. 
- Bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện vận tải; mua sắm và sửa chữa thiết bị phục vụ công tác của khối phòng ban; giám sát, quản lý mua sắm thiết bị vật tư của các đơn vị. 
- Mua sắm trang bị bàn ghế, dụng cụ văn phòng cho các đơn vị và giảng đường; theo dõi, quản lý cấp phát văn phòng phẩm, cấp phát và thanh toán xăng dầu cho lái xe. 
- Tổ chức kiểm kê và thanh lý tài sản tại các đơn vị hàng năm; xây dựng và giám sát thực hiện các quy định về mua sắm tài sản. 
- Quản lý đất đai, các công trình xây dựng, nhà làm việc, vật kiến trúc, khuôn viên vườn hoa, cây xanh; giám sát việc thực hiện các hợp đồng liên kết trên đất công sở, chống lấn chiếm đất công sở; thu thuế đất ở, thuế nông nghiệp và tư vấn cho Lãnh đạo Học viện giải quyết các tồn đọng về nhà, đất; xây dựng quy định và hướng dẫn các đơn vị, CBVC trong trường sử dụng đất đai, nhà ở theo quy hoạch và tuân thủ các quy định của luật pháp. 
- Tổ chức giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch phục vụ xây dựng các công trình của Học viện.  
- Kiểm tra, đề xuất với Lãnh đạo Học viện xây dựng kế hoạch phòng chống bão lụt hàng năm; chủ động thực hiện các công việc chặt tỉa cây, nạo vét kênh mương tiêu thoát nước, phối hợp tổ chức lực lượng phòng chống bão lụt tại chỗ. 

2. Tổ Điện nước

- Quản lý vận hành các trạm biến áp và lưới điện đáp ứng nhu cầu cấp điện khu vực công sở; đề xuất và tổ chức thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, thay thế các tuyến đường dây và các thiết bị điện; theo dõi và ghi hoá đơn tiền điện trong khu vực công sở và khu sinh viên. 
- Quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch và thoát nước cho khu công sở và ký túc xá sinh viên; đề xuất và tổ chức thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, thay thế hệ thống cấp nước và thoát nước. 
- Tổ chức khảo sát, thiết kế, giám sát thi công các công trình điện vừa và nhỏ; giám sát thi công điện trong công trình xây dựng, giám sát việc sửa chữa trang thiết bị điện và điều hòa của các đơn vị. 
- Khảo sát, thiết kế, lập dự toán, trực tiếp thi công sửa chữa các công trình điện vừa và nhỏ, sửa chữa các công trình cấp nước sạch trong phạm vi Học viện.
- Xây dựng quy định sử dụng điện; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị sử dụng điện đúng quy trình kỹ thuật, tiết kiệm và an toàn.  
- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy biến áp và trang thiết bị điện, hệ thống tiếp địa và chống sét; chặt tỉa cành cây để đảm bảo an toàn cho hành lang vận hành của lưới điện trung áp và hạ áp.

VI. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ  

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

01

Võ Văn Nam

- Phó Trưởng ban phụ trách

- Th.S Điện, Chuyên viên chính

- ĐTCQ: 04 62617606

- ĐTNR: 02 218.1972

- ĐTDĐ: 0913 383 596

- Email:vvnam@vnua.edu.vn

* Quản lý chung và định hướng các hoạt động của Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư bao gồm:

- Lập và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, cải tạo sửa chữa, mua sắm trang thiết bị từ mọi nguồn vốn;

- Cải tạo sửa chữa nhỏ công sở, sửa chữa thiết bị, các phương tiện vận tải, thiết bị văn phòng;

- Quản lý, mua sắm vật tư, hoá chất của các đơn vị;

- Tổ chức kiểm kê và thanh lý tài sản hàng năm;

- Quản lý hệ thống điện, nước của Học viện;

- Quản lý công sở, đất đai được giao;

- Giải quyết các công việc khác được Giám đốc Học viện giao.

- Kiểm tra giám sát, đôn đốc công tác vận hành, sửa chữa hệ thống điện, nước trong Học viện;

- Phối hợp với Ban TC - KT và các đơn vị liên quan tổ chức tốt việc thu tiền điện trong Học viện;

- Phối hợp với các ban quản lý dự án điều hành thi công các công trình xây dựng được giao;

- Chủ trì tổ chức thực hiện các công việc sửa chữa nhỏ trong Học viện;

- Phối hợp cùng Trưởng Ban quản lý, tổ chức mua sắm các thiết bị - vật tư theo đề nghị của các đơn vị, các dự án;

- Phối hợp với các đơn trong vị ngoài Học viện hướng dẫn, giải quyết các công việc chặt tỉa cành cây đảm bảo hành lang lưới điện, phòng chống bão lụt, đất đai nhà cửa, cảnh quan môi trường…

- Thực hiện giải quyết công việc khác có liên quan.

02

Vũ Thị Dân

Thạc sỹ kinh tế

- ĐTNR: 043 8769 630

- ĐTCQ: 04 62617606

- ĐTDĐ: 0936407769

- Email:vtdan@vnua.edu.vn

- Phụ trách công tác văn thư của đơn vị;

- Nhận, chuyển các công văn giấy tờ cho các đơn vị liên quan trong và ngoài Học viện;

- Phối hợp thu thuế đất ở hàng năm của các hộ gia đình trong Học viện;

- Viết phiếu thu tiền điện của các hộ và các đơn vị trong Học viện gửi cho Ban TC-KT.

- Quản lý hồ sơ giấy tờ liên quan đến đất đai các hộ gia đình để theo dõi mốc giới khi xây dựng nhà ở hoặc kiểm tra lấn chiếm đất đai;

- Hàng tháng nghiệm thu công tác vệ sinh của Công ty Hoàn Mỹ;

- Đối chiếu và thanh toán xăng dầu cho lái xe;

- Tham gia các công việc khác được giao.

03

Hồ Hồng Thái

- Tổ trưởng tổ Thiết bị Văn phòng

- Kỹ sư Cơ khí, Chuyên viên chính

- ĐTNR: 043 8766 867

- ĐTCQ: 04 62 61 7527

- ĐTDĐ: 0904 692 787

- Email:hhthai@vnua.edu.vn

* Giúp việc cho lãnh đạo và đơn vị trong công tác quản lý thiết bị vật tư, tài sản trong Học viện bao gồm:

- Thực hiện việc mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ cho các hoạt động thường xuyên, phối hợp lập và thực hiện các dự án đầu tư thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu của Học viện;

- Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị, chủ yếu là các phòng ban thuộc Học viện;

- Phối hợp tổ chức kiểm kê hàng năm, thanh lý tài sản hư hỏng không sử dụng được theo quy định của Nhà nước;

- Phối hợp thực hiện thanh quyết toán các công việc mua sắm, sửa chữa;

- Theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng xăng dầu, cước viễn thông của các đơn vị trong Học viện.

- Tham gia các công việc khác được giao.

04

 

Đào Xuân Ánh

- Kỹ sư Công thôn

- ĐTNR: 02 413 743 007

- ĐTCQ: 04 62 61 7601

- ĐTDĐ: 0915 791 256

- Email:dxanh@vnua.edu.vn

- Tham gia quản lý các dự án xây dựng được giao về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây dựng công trình;

- Chịu trách nhiệm xác định khối lượng, làm thủ tục thanh quyết toán các dự án xây dựng, sửa chữa trong phạm vi được giao;

- Giám sát thi công các công trình xây dựng được giao trong Học viện;

- Giải quyết, làm thủ tục thanh quyết toán các hợp đồng xây dựng tồn đọng.

- Quản lý hồ sơ của các dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành.

- Tham gia các công việc khác được giao.

05

Nguyễn Thị Hà

- Kỹ sư Xây dựng

- ĐT NR:

- ĐTCQ:

- ĐTDĐ:

- Email:

- Tham gia quản lý các dự án xây dựng được giao về định mức, khối lượng, đơn giá thi công xây dựng công trình;

- Chịu trách nhiệm xác định khối lượng, làm thủ tục thanh quyết toán các dự án xây dựng, sửa chữa trong phạm vi được giao;

- Phối hợp giải quyết, làm thủ tục thanh quyết toán các hợp đồng xây dựng tồn đọng.

- Tham gia các công việc khác được giao.

06

 

Nguyễn Việt Dũng

-Kỹ sư Tin học

- ĐT NR:

- ĐTCQ: 04 62 61 7527

- ĐTDĐ: 0972 201 773

- Email:nvdung@vnua.edu.vn

Giúp việc cho lãnh đạo và đơn vị trong công tác quản lý và mua sắm thiết bị vật tư, tài sản trong Học viện bao gồm:

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng dự án, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, giám sát cung cấp hàng hoá, nghiệm thu, thanh lý các hợp đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động thường xuyên, các dự án đầu tư từ mọi nguồn vốn phục vụ đào tạo, nghiên cứu của Học viện;

- Thực hiện mua sắm trang thiết bị văn phòng do các đơn vị, chủ yếu là các phòng ban quản lý;

- Phối hợp tổ chức kiểm kê, thanh lý tài sản hư hỏng không sử dụng được theo quy định;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng mua sắm.

- Tham gia các công việc khác được giao.

07

Nguyễn Tô Vũ

- Cử nhân Kinh tế

- ĐTNR: 043 8754 515

- ĐTCQ: 04 62 61 7531

- ĐTDĐ: 0904 148 151

- Email:ntvu@vnua.edu.vn

- Phối hợp cùng các đơn vị trong và ngoài Học viện để giám sát, kiểm tra việc sử dụng đất đai và thực hiện nghĩa vụ thuế nhà đất của các đơn vị, cá nhân trong Học viện;

- Giúp lãnh đạo đơn vị quản lý việc sử dụng nhà ở tập thể của Học viện;

- Thống kê, quản lý, cung cấp số liệu nhà đất cho lãnh đạo, thực hiện báo cáo cấp trên thường kỳ;

- Tham gia công tác giải phóng mặt bằng công trình xây dựng; giải toả lấn chiếm đất công; phối hợp xác định mốc giới đất các hộ dân xây dựng;

- Tham gia các công việc khác được giao.

08

Ngô Đăng Truyền

- Kỹ sư Xây dựng

- ĐTCQ: 04 62 61 7531

- ĐTDĐ: 0989 097 435

- Email:ndtruyen@vnua.edu.vn

- Tham gia quản lý các dự án xây dựng được giao về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây dựng công trình;

- Chịu trách nhiệm xác định khối lượng, làm thủ tục thanh quyết toán các dự án xây dựng, sửa chữa trong phạm vi được giao;

- Giám sát thi công các công trình xây dựng được giao trong Học viện;

- Giải quyết, làm thủ tục thanh quyết toán các hợp đồng xây dựng tồn đọng.

- Tham gia các công việc khác được giao.

09

Hoàng Văn Quyết

- Kỹ sư Xây dựng

- ĐTCQ: 04 62 61 7531

- ĐTDĐ:

- Email:hvquyet@vnua.edu.vn

- Tham gia quản lý các dự án xây dựng được giao về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây dựng công trình;

- Chịu trách nhiệm xác định khối lượng, làm thủ tục thanh quyết toán các dự án xây dựng, sửa chữa trong phạm vi được giao;

- Giám sát thi công các công trình xây dựng được giao trong Học viện;

- Giải quyết, làm thủ tục thanh quyết toán các hợp đồng xây dựng tồn đọng.

- Tham gia các công việc khác được giao.

10

Nguyễn Thế Toàn

- Kỹ sư Điện

- ĐTNR: 043 8765 833

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ:329

- ĐTDĐ: 0988 716 800

-Email:nttoan@vnua.edu.vn

- Tham gia giám sát các công trình thi công điện, nước trong phạm vi Học viện được giao;

- Chịu trách nhiệm về kỹ thuật và tư vấn cho lãnh đạo đơn vị trong lĩnh vực cải tạo, sửa chữa điện, nước; đấu nối phụ tải vào hệ thống điện, nước công sở.

- Khảo sát thiết kế lập dự toán sửa chữa nhỏ các hạng mục điện nước;

- Phối hợp theo dõi sử dụng điện, nước của các khu công sở, các hộ kinh doanh và ký túc xá;

- Phối hợp cùng tổ Điện nước lập kế hoạch thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ thiết bị điện; sửa chữa các hư hỏng thường xuyên và đột xuất về điện, nước trong Học viện;

- Tham gia các công việc khác được giao.

11

Đặng Bá Chính

- Tổ trưởng tổ Điện nước

- Kỹ sư Điện

- ĐTNR: 043 8767 699

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ: 329

- ĐTDĐ: 0912 767 329

- Email:dbchinh@vnua.edu.vn

- Chịu trách nhiện điều hành công việc chung của tổ Điện nước, sửa chữa nhỏ điện nước trong Học viện

-Chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các tuyến đường dây hạ áp, các trạm biến áp, hệ thống cấp nước sạch trong phạm vi Học viện; chủ động lập kế hoạch thí nghiệm và bảo dưỡng định kỳ thiết bị điện

- Kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ máy lọc nước, máy điều hoà, thiết bị lạnh…

- Giám sát, quản lý việc sử dụng điện, nước của khu công sở, ký túc xá và các hộ kinh doanh;

- Tham gia giám sát thi công điện, nước trong các công trình xây dựng;

- Chịu trách nhiệm cấp phát vật tư, làm phiếu xuất nhập vật tư về điện, nước cho các đơn vị trong Học viện theo quy định;

- Tham gia các công việc khác được giao.

12

Nguyễn Văn Thách

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTNR: 043 8766 595

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ: 329

- ĐTDĐ: 0915 522 392

- Email:

- Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên điện nước trong Học viện;

- Trực vận hành máy phát điện, trạm biến áp, trạm bơm nước theo lịch được phân công;

- Quản lý vật tư của tổ, nhập kho và phát vật tư điện, nước cho các đơn vị trong Học viện;

- Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong Học viện.

13

Nguyễn Văn Mạnh

- Kỹ sư Cơ khí

- ĐT NR: 043 8767 412

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ: 329

- ĐTDĐ: 0975 278 118

- Email:

- Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên điện nước trong Học viện;

- Trực vận hành máy phát điện, trạm biến áp, trạm bơm nước theo lịch được phân công;

- Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong Học viện.

14

 

 

 

Nguyễn Đức Quang

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTNR:

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ :329

- ĐTDĐ: 0904 689 363

- Email:

- Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên điện nước trong Học viện;

- Trực vận hành máy phát điện, trạm biến áp, trạm bơm nước theo lịch được phân công;

- Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong Học viện.

15

Nguyễn Thanh Hải

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTNR: 043 8768 264

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ: 329

- ĐTDĐ: 0917 378 600

- Email:

- Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên điện nước trong Học viện;

- Trực vận hành máy phát điện, trạm biến áp, trạm bơm nước theo lịch được phân công;

- Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong Học viện.

-Sửa chữa và bảo trì các thiết bị lạnh;

16

Phan Văn Điệp

- Kỹ sư Điện

- ĐTNR:043 8766 945

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ:329

- ĐTDĐ: 0905 644 535

- Email:

- Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên điện nước trong Học viện;

- Trực vận hành máy phát điện, trạm biến áp, trạm bơm nước theo lịch được phân công;

- Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong Học viện.

- Tham gia giám sát thi công điện, nước trong các công trình xây dựng;

17

Hồ Bắc Sơn

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTNR: 043 8760 402

- ĐTCQ: 04 3 8276 346

- Máy lẻ :329

- ĐTDĐ: 01666 607 971

- Email:

- Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên điện nước trong Học viện;

- Trực vận hành máy phát điện, trạm biến áp, trạm bơm nước theo lịch được phân công;

- Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong Học viện.

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617527 - Fax:  / qttb@vnua.edu.vn  | Liên hệ